Годишен план за јавни набавки и завршна сметка за 2022 година Печати
Годишен план за јавни набавки и завршна сметка за 2022 година