Завршна сметка 2017 Печати

Преглед на завршната сметка на ЈЗУ Здравствен Дом "Академ. проф. Д-р Димитар Арсов" Крива Паланка за 2017 година.

Tрезорската завршна сметка можете да ја најдете тука

Сопствената завршна сметка можете да ја најдете тука