Веб страна и софтвер Печати

Изработена е интернет ВЕБ страна на ЈЗУ Здравствен Дом - Крива Паланка. Во тек е имплементација на софтвер за евиденција на пациентите и услугите.             

Со Веб страната ќе се доближиме до пациентите со информации за наштите услуги и контакт информации до нашиот персонал. Во тек е нејзиното ажурирање, а во иднина се планираат и лекарски совети за пациентите. Преку делот за контакт овозможен е контакт со нашата установа по електронски пат со што секој може да се обрати до нас и да добие повратна информација за кратко време. 

Програма за евиденција на пациентите и дел од амбулантските и болничките документи

Со имплементација на програмата се очекува автоматизација на водењето на докумантацијата, со тоа дел од медицинскиот персонал ќе се ослободи од мануелните бирократски работи и ќе може да се подигне нивото на услугата кон пациентите

Програма за евиденција на пациентите и дел од амбулантските и болничките документи

Се очекува и формирање на база на податоци која ќе овозможи прецизна евиденција на извршените, прегледи, интервенции и терапии, со што ќе се допринесе и кон донесување на посоодветна лекарската одлука во текот на дијагностичките постапки

 

Изглед на електронски амбулантски документ

 Изглед на електронски амбулантски документ

 Изглед на печатена верзија на електронски амбулантски документ

 Изглед на печатена верзија на електронски амбулантски документ