Calendar Четврток, Февруари 02, 2023
Дома Статии План за јавни набавки
План за јавни набавки PDF Печати Е-пошта

 

 

                Врз основа на член 16,став 1 алинеја 11 од Статутот на ЈЗУ Здравствен дом Крива Паланка ,Управниот Одбор на ЈЗУ  Здравствен дом Крива Паланка за седницата одржана на ден ______________ донесе                                         

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2016 ГОДИНА

                             НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА

 

Бр.

Предмет на договорот за јавна набавка/рамковната спогдба

Шифра според ОПЈН

Очекуван почеток на постапката

(месец)

Проценета вредност на договорот/ рамковната спогодба без ДДВ

(денари)

Вид на постапка

Забелешки

1

2

3

4

5

6

7

 

I.Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки

 

 

 

 

 

1

Лекови

 

м.09.2016

2.500.000,-

Отворена постапка

 

2

Медицински материјали

 

м.05.2016

2.500.000,-

Отворена постапка

 

3

Лабораториски  материјали

 

м.10.2016

3.600.000,-

Отворена постапка

 

4

Масло за горење

 

м.10.2016

3.800.000,-

Отворена постапка

 

5

Дизел гориво,моторен бензин и автоплин

 

м.09.2016

1.800.000,-

Отворена постапка

 

6

Поправка и сервисирање на возила

 

м.01.2016

2.000.000,-

Отворена постапка

 

 

7

Набавка на санитетско возило

 

По потреба

2.500.000,-

Отворена постапка

 

8

Моторно возило за превоз

 

м.01.2016

   700.000,-

Отворена постапка

 

9

Набавка на медицинска опрема

 

По потреба

2.000.000,-

Отворена постапка

 

10

Набавка на хематолошки бројач

 

м.05.2016

650.000,-

Отворена постапка

 

11

Рендгенски материјали

 

м.03.2016

600.000,-

Постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 20.000 евра

 

12

Медицински гасови(кислород и азот)

 

м.01.2016

   100.000,-

Постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 5.000 евра

 

13

Хигиенски средства

 

м.09.2016

   300.000,-

------//------

 

14

 

Прехрамбени артикли и

леб и бели пецива

 

м.09.2016

 

   600.000,-

  

Постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 20.000 евра

 

15

Набавка на потрошен технички материјал за возила

 

м.09.2016

   300.000,-

Постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 5.000 евра

 

16

Фолна киселина

 

м.03.2016

   150.000,-

------//------

 

17

Канцелариски  материјали

 

м.11.2016

   300.000,-

------//------

 

18

Технички материјали

 

м.11.2016

   300.000,-

------//------

 

19

Градежна столарија

 

м.02.2016

   300.000,-

------//------

 

20

Ситен инвентар

 

По потреба

   300.000,-

------//------

 

21

Набавка на опрема за видеонадзор

 

По потреба

   300.000,-

------//------

 

22

Градежен материјал

 

По потреба

   300.000,-

------//------

 

23

Канцелариски  мебел

 

По потреба

   300.000,-

------//------

 

24

Набавка на соларен систем за загревање на санитарна вода и инсталирање

 

По потреба

   300.000,-

------//------

 

25

Набавки на камини на цврсто гориво за парно  затоплување

 

По потреба

   300.000,-

------//------

 

26

Набавка на стоки за хортикултурно уредување на зеленило

 

По потреба

   150.000,-

------//------

 

27

Набавка на компјутери и компјутерска опрема

 

По потреба

   300.000,-

------//------

 

28

Набавка на мултимедијални уреди

 

По потреба

   300.000,-

------//------

 

29

Други неспомнати набавки

 

По потреба

   300.000,-

------//------

 

 

II.Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

 

 

 

 

 

1

Поправка  и сервисирање на медицински уреди

 

м.02.2016

   450.000,-

Постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 20.000 евра

 

2

Поправка  и сервисирање на немедицински уреди

 

м.02.2016

   300.000,-

Постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 5.000 евра

 

3

Услуги за поправка и одржување на ПП апарати

 

м.11.2016

     50.000,-

------//------

 

4

Услуги за осигурување на имот и опрема

 

м.11.2016

   300.000,-

------//------

 

5

Поправка и сервисирање на лифтови

 

м.02.2016

   200.000,-

------//------

 

6

Изработка на проект за електроинсталација       стар објект

 

По потреба

      50.000,-

------//------

 

7

Изработка на проект за надстрешница -администрација

 

По потреба

      50.000,-

------//------

 

8

Изработка на проект за Приземје администрација Комплет-градежен,машински, електро

 

По потреба

     100.000,-

------//------

 

9

Изработка на проект за преадаптација на постоечка котлара од нафта на цврсто гориво и реконструкција на топловодна мрежа

 

По потреба

     150.000,-

------//------

 

10

Оджување на телефонска информациска мрежа и софтвер

 

м.02.2016

     300.000,-

------//------

 

11

Одржување на компл.хардвер и софтвер

 

м.02.2016

     280.000,-

------//------

 

12

Услуги за телефонија

 

м.01.2016

     500.000,-

Постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 20.000 евра

 

13

Легализација на оперативни системи

 

м.03.2016

     300.000,-

Постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 5.000 евра

 

14

Услуги за процена на земјиште

 

м.04.2016

       50.000,-

------//------

 

15

Услуги за вршење на технички преглед  при  регистрација на возила

 

По потреба

     200.000,-

------//------

 

16

Услуги за обезбедување на  имот

 

По потреба

1.500.000,-

Отворена постапка

 

17

Други  услуги

 

По потреба

     300.000,-

Постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 5.000 евра

 

 

III.Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

 

 

 

 

 

1

Изработка на надстрешница на влез на нов објект

 

М.02.2016

300.000,-

Постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 5.000 евра

 

2

Инсталација на централно снабдување со медицински гасови

 

По потреба

600.000,-

Постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 20.000 евра

 

3

Асфалтирање на обиколен пат

 

М.07.2016

2.000.000,-

Отворена постапка

 

4

Надградба на слабострујна инсталација и мрежа

 

По потреба

300.000,-

Постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 5.000 евра

 

5

Други неспомнати работи

 

По потреба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кр.Паланка                                                                                                                               Управен Одбор

Датум: ______                                                                                                                                         Претседател

                                                                                        ----------------------------

 

 

                                                                                       Одговорно лице

                                                                                                _____________