ЛАБОРАТОРИЈА Печати

 

Лабораторија овозможува комплетен лабораториски сервис  за потребите Здравствениот дом, за сите клиенти, за сите кои се  грижат за здравјето, било тоа тие да се млади или стари, болни или здрави.

 

 

 Лабораторија
Во нашата лабораторија можете да направите комплетна крвна слика со 18 параметри. За итните случаи резултатите се добиваат во рекордно краток рок! Лабораторија
Тимот кој работи во Лабораторијата е високо едуциран, и обучен за работа на софистицираната  лабораториска опрема.

Лабораторијата врши и комплетен преглед на урина, квалитативно и седимент под микроскоп.

Тест за рано откривање на бременост се изведува во крв или во утринска урина.
 
Од биохемиските анализи : глукоза, уреа, креатинин, серумско железо, холестерол, триглицериди, вкупни протеини, албумини, трансаминази, алкална и кисела фосфатаза, реума фактор, електролити, мочна киселина, гликолизира хемоглобин, се само дел од анализите кои се работат во оваа лабораторија.